Make your own free website on Tripod.com
 

ViSUAL BASIC

DERS NOTLARI

(Formlar)

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYANLAR:

Selçuk SÖNMEZ

&

Faruk MALTAŞ

Formlar

Visual Basic’de pencerelere form adı verilir. Bütün Visual Basic  projelerinde en az bir form olmalıdır. Formlar uygulama arabirimini oluşturabilmek için üzerlerine denetimler ekleyebileceğimiz nesnelerdir.

Özellikler

Visual Basic’de formlara ait özellikler bulunur. Bu özellikler aracılığı ile formlarımızı istediğimiz gibi tasarlayabiliriz. Bu özelliklerin bir kısmı tasarım aşamasında değişebileceği gibi bir kısmıda sadece çalışma modunda değiştirilebilirler. Aşağıda en sık kullanılan form özellikleri açıklanmıştır ;

AutoRedraw

Formun kendini yenilemesini sağlar. Özellikle form üzerine bir şeyler yazdırıyor veya form üzerine çizim yaptırıyorsak kullanırız.

BackColor

Bu özellik formun arka plan rengini belirlemizi sağlar.

BorderStyle

Formun kenarlarının nasıl görüleceğini belirler. Altı farklı değer alabilir.

0-None ; Form boyutları değiştirilemez ve form taşınamaz. Başlık çubuğu görülmez.

1-Fixed Single ; Form kenarlarından tutularak genişletilemez.

2-Sizable ; Varsayılan değerdir.

3-Fixed Dialog ; Form boyutları değiştirilemez. Sadece form taşınabilir ve kapatılabilir.

4-Fixed ToolWindow ; Fixed Dialog ile benzerdir. Başlık Çubuğundaki etiket daha küçük bir fontta gösterilir.

5-Sizable ToolWindow ; Sizable ile aynıdır ama Maximize ve Minizmize düğmeleri görülmez.

Caption

Formun başlık çubuğunda görülecek etiketi belirler.

ContorlBox

True veya False ayarını alır. Kontrol menüsünü gizler.

Count

Form üzerindeki menüler dahil kontrol sayısını verir.

Controls(Index)

Form üzerindeki nesnelerin adını temsil eder.

 

Private Sub Command1_Click()

On Local Error Resume Next

Dim i

For i = 0 To Count - 1

Controls(i).BackColor = vbRed

Next

End Sub

 

Yukarıdaki kod form üzerindeki nesnelerin BackColor özelliklerini kırmızıya ayarlar.

CurrentX, CurrentY

Form üzerine yapılan yazım ve çizimlerin nereden başlayacağını belirler.

 

Private Sub Form_Load()

Dim t, i

       t = "Visual Basic 6.0"

       For i = 1 To 10

                    FontSize = i * 5

                    CurrentX = (ScaleWidth - TextWidth(t)) / 2

                    Print t

       Next

End Sub

FillColor, FillStyle

Circle ve Line metodu ile form üzerine çizilen çember ve kutuların rengini belirler.

ForeColor

Form üzerine yazılan yazının rengini belirler.

Height

Formun yüksekliği belirlenir. Ölçü birimi Twips’dir.

Icon

Formun başlık çubuğunda gösterilecek ikonunu ayarlar.

KeyPreview

Form aktifken basılan tuşlardan haberdar edilip edilmeyeceğini belirler.

Left

Formun ekranın sol kenarından ne kadar uzakta olacağını ayarlar. Formu ekrana ortalatmak için aşağıdaki kod kullanılabilir.

 

Private Sub Form_Load()

Left = (Screen.Width - Width) / 2

Top = (Screen.Height - Height) / 2

End Sub

MaxButton

Formun başlık çubuğunda Maximize düğmesinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

MinButton

Formun başlık çubuğunda Minmize düğmesinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Moveable

Formun taşınıp taşınamayacağını belirler.

ScaleMode

Form içerisinde kullanılacak ölçü birimini ayarlar.

Name

Formun en önemli özelliklerinden biridir. Proje içerisinde formun hangi ismi kullanacağını belir. Visual Basic bir nesneye gönderme yaparken bu name özelliğinden faydalanır. Genelde formlara verilen isimler frm harfleri ile başlar.

ShowInTaskbar

Formu görev çubuğunda gizlememizi sağlar.

StartupPosition

Form yüklendiğinde ekrandaki kordinatlarını belirler.

0: Form tasarlanırken bulunduğu pozisyonda açılır

1: Form içinde bulunduğu formun ortasında açılır. ( MDIChild formlar için )

2: Form ekranın ortasında açılır

3: Formun kordinatları Windows tarafından belirlenir

Width

Formun genişliğini belirler.

WindowState

Formun nasıl açılacağını ayarlar.

0-Normal ; Form normal durumda açılır

1-Minimized ; Form simge durumunda açılır

2-Maximized ; Form tam ekran durumda açılır

 

 

Selçuk SÖNMEZ & Faruk MALTAŞ

caniminici@kalpsiz.net - fmaltas@hotmail.com

GERİ DÖN